فهرست آگهی های مناقصات

شماره
287
مهلت ثبت نام تا
1401/04/02
فراخوان شناسايي پیمانکار جهت واگذاري اخذ سند مالكيت تك برگ

اسناد فراخوان را از لینک زیر دریافت نمایید

شماره
286
مهلت ثبت نام تا
1401/03/31
مناقصه عمومی خرید نمک تصفیه شده

اسناد را از لینک زیر دریافت نمایید

شماره
285
مهلت ثبت نام تا
1401/03/16
مناقصه خرید چهار دستگاه سرور

اسناد مناقصه را از لینک زیر دریافت نمایید و جهت اطلاع رسانی های بعدی حتما موضوع دریافت اسناد را به شماره 05132001113 و یا شماره 05132001519 و یا با ارسال فکس به شماره 05132001025 و ایمیل tadarokat@aqrazavi.org اطلاع رسانی نمایید

تجهیزات برقی و الکترونیکی
شماره
284
مهلت ثبت نام تا
1401/01/31
مناقصه واگذاری انجام امور حکاکی وخطاطی سنگ قبور

مناقصه خرید خدمات حکاکی و خطاطی حسب اعلام دستگاه بهره بردار تا اطلاع ثانوی منتفی میباشد

خدمات ساختمانی و تاسیسات
شماره
283
مهلت ثبت نام تا
1401/02/04
مناقصه خرید سامانه جامع منابع انسانی

اسناد مناقصه را از لینک زیر دریافت نمایید وپس از دریافت به منظور اطلاع رسانی های بعدی حتما موضوع دریافت اسناد را به همراه شماره تلفن همراه و ثابت پاسخگو به ایمیل این سازمان به آدرس tadarokat@aqrazavi.org یا به صورت مکتوب به  شماره فکس 05132001025 اطلاع رسانی نمایید.

خدمات نرم افزاری و پشتیبانی سامانه ها

عناوین دسته بندی آگهی ها

امور مشاوره ای

مزایدات