نقش ابزار ديسك در برنامه ريزي آموزشي
در سمينار آموزشي « رمزگشايي رفتار مخاطب و ارتباط موثر » مطرح شد:

نقش ابزار ديسك در برنامه ريزي آموزشي

سمينار آموزشي « رمزگشايي رفتار مخاطب و ارتباط موثر بر اساس الگوي بين المللي ديسك» از سوي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان برگزار شد.
۱۳۹۸/۱۰/۱۹

سمينار آموزشي « رمزگشايي رفتار مخاطب و ارتباط موثر بر اساس الگوي بين المللي ديسك» از سوي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان برگزار شد.

به گزارش پورتال معاونت اداري و پشتيباني ، در راستاي اجراي طرح جامع آموزش منابع انساني، سمينار علمي- آموزشي « رمزگشايي رفتار مخاطب و ارتباط موثر بر اساس الگوي بين المللي ديسك» از سوي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان آستان قدس رضوي، روز سه شنبه 17دي ماه ساعت 17:30 لغايت 19:30 در محل سالن اجتماعات شهيد علي اصغر اكبري مركز آموزش واقع در خيابان گلستان و با حضور استاد آل طه برگزار شد.

در اين سمينار علمي-  آموزشي فراگيران با مفاهيم تقسيم بندي چهار مدل رفتاري انسان و شيوه شناخت مدل خود و مدل ديگران و نيز نحوه تاثيرگذاري و برخورد با هر مدل رفتاري  آشنا شدند و آموزش هايي درباره شناخت كامل ابزار ديسك و كاربرد آن در ارتباطات خانوادگي و شغلي، تشخيص الگوي رفتاري مخاطب خاص و نحوه مذاكره و متقاعدسازي انواع گروه هاي رفتاري ارائه گرديد.

در اين سمينار همچنين خصوصيات و ويژگي هاي عمومي فرد و شناخت نقاط قوت و قابل بهبود، نحوه ارتباط با فرد و افزايش قدرت تطبيق با مدل رفتاري مخاطب، تجزيه و تحليل شغلي افراد به منظور نيازسنجي و برنامه ريزي آموزشي، كمك در شناسائي استعدادها براي جانشين پروري، نحوه ايجاد انگيزش در افراد و مديريت بهتر تيم هاي كاري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

لازم به ذكر است كه مطابق ابزار ديسك  كارمندان و مديران سازمان، مي توانند از رفتارهاي سازماني خود ارزيابي بسيار معتبري را ارائه داده و به بالا رفتن سطح ارتباطات مؤثر آن ها و نيز توسعه پايدار سازمان كمك كرده و در نتيجه كيفيت كار را افزايش دهند.

ارسال نظر:

متن ساده

HTML محدود