طرح « آموزش و توانمندسازي محرومين و مستضعفين» تدوين شده است
سيد هادي طباطبايي:

طرح « آموزش و توانمندسازي محرومين و مستضعفين» تدوين شده است

مدير مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان آستان قدس رضوي گفت: طرح « آموزش و توانمندسازي محرومين و مستضعفين» باهدف اشتغال پايدار طراحي و ارائه شده است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۲
مدير مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان آستان قدس رضوي گفت: طرح « آموزش و توانمندسازي محرومين و مستضعفين» باهدف اشتغال پايدار طراحي و ارائه شده است.
مركز آموزش ضمن خدمت آستان قدس رضوي يكي از مهم ترين مديريت هاي زيرمجموعه معاونت اداري و پشتيباني آستان قدس رضوي براي انجام مأموريت هاي آموزشي كاركنان و خدام آستان قدس رضوي است. گفتگويي با سيد هادي طباطبايي مدير مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان آستان قدس رضوي داشته ايم كه در ادامه مي خوانيد:

مختصري درباره اهميت آموزش هاي ضمن خدمت در سازمان توضيح بفرماييد؟

آموزش، موتور محرك و تحول ساز هر سازمان است و براي داشتن هرگونه پيشرفت در سازمان بايد به آموزش توجه ويژه داشت.
وي ادامه داد: انديشمندان سياسي و اجتماعي به اين نتيجه رسيده اند آنچه در قدرت يك جامعه مهم است نيروي انساني است. نيروي هاي انساني نخبه و آموزش ديده عامل پيشرفت و توسعه يك جامعه هستند.
موضوع آموزش براي يك سازمان از اين جهت الزامي است كه در آموزش اهداف سازمان تبيين شده و مسير رسيدن به اهداف ترسيم مي شود.

با توجه به گستردگي و تنوع فعاليت ها در آستان قدس رضوي، جايگاه آموزش را در اين نهاد بزرگ و رسالت هاي آموزشي مركز آموزش را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

آموزش يكي از دغدغه هاي توليت معزز آستان قدس رضوي بوده است و تأكيدهاي زيادي در اين خصوص داشته اند. ايشان عنوان كرده اند« با برگزاري كلاس هاي آموزشي زمينه آشنايي همه خادمان با بخش هاي مختلف حرم مطهر و فعاليت هاي آستان قدس رضوي فراهم شود» و در جلسه اي ديگر تأكيد كرده اند «آموزش خدام بايد علي الدوام باشد، اين نقطه انحراف است كه خودمان را از آموزش بي نياز ببينيم، بايد كاركنان با رغبت و احساس نياز در كلاس هاي آموزشي شركت كنند».
يكي از شاخص هاي مهم از ديدگاه توليت معزز بر اساس تأكيدات ايشان براي آموزش اين است كه دوره هاي آموزشي براي تمامي سطوح اعم از كارمندان، نيروهاي رسمي و قراردادي، خادمان و خادمياران و.. بايد برگزار شود و هر نيرويي كه با آستان قدس همكاري دارد، بايد دوره هاي آموزشي را بگذراند و شاخص ديگر تداوم بحث آموزش است، آموزش علي الدوام و در تمامي سطوح بايد صورت پذيرد.
با توجه به اهميت جايگاه آستان قدس رضوي آموزش ها را در دو بخش تخصصي و عمومي تعريف كرده ايم. آموزش هاي اخلاق اداري به صورت مستمر و هفتگي با توجه به جايگاه خادم و كارمند آستان قدس رضوي در تمامي بخش ها برگزار مي شود. بايد همراه آموزش هاي تخصصي اخلاق اسلامي و رضوي به خوبي فراگرفته شود.آموزش ها باهدف توسعه منابع انساني برنامه ريزي شده اند.

شوراي برنامه ريزي آموزش در تبيين سياست هاي كلي آموزش در آستان قدس رضوي چه نقشي دارد؟

بالاترين مرجعي كه در آستان قدس رضوي براي حوزه آموزش مسئوليت تصميم گيري و سياست گذاري كلان را بر عهده دارد، شوراي عالي برنامه ريزي آموزش است. اين شورا متشكل از رؤساي سازمان ها، معاونت برنامه ريزي و منابع انساني، معاونت اداري و پشتيباني و نماينده دفتر قائم مقام توليت معظم آستان قدس رضوي تشكيل شده است.
برنامه هاي آموزشي پيشنهادي در قالب طرح به شوراي عالي آموزش آستان قدس رضوي ارسال و پس از تصويب اجرا مي شود. يكي از مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي آستان قدس رضوي اين بوده است كه«به منظور جلوگيري از موازي كاري و هدر رفت هزينه و نيروي انساني، كليه آموزش هاي مورد نياز در مجموعه سازمان ها، معاونت ها، مديريت ها وادارات آستان قدس رضوي توسط مركز آموزش برگزار شود و گزارش آن به صورت منظم در شوراي برنامه ريزي آموزش ارائه شود».
مركز آموزش آستان قدس رضوي نيازهاي آموزشي را جمع آوري كرده و سپس تبديل به برنامه مي كند و بازخورد دوره هاي برگزارشده را به شوراي برنامه ريزي ارائه مي كند.

آموزش در سياست هاي كلي آستان قدس رضوي با توجه به منشور هفتگانه رهبر معظم انقلاب و سياست هاي ابلاغي چه جايگاهي دارد؟

در چهاربند از منشور ابلاغي مقام معظم رهبري به خدمت به محرومان اشاره شده و به همين منظور آستان قدس رضوي معاونت امداد را راه اندازي كرده است. طرح « آموزش و توانمند سازي محرومين و مستضعفين» باهدف اشتغال پايدار طراحي و ارائه شده است كه پس از تائيد اجراي آن آغاز مي شود.
مطابق اين طرح نيازهاي آموزشي حرفه اي به منظور ايجاد اشتغال براي محرومين احصا شده و با توجه به استعدادهاي آستان قدس رضوي براي افراد تحت پوشش معاونت امداد آستان قدس به صورت آموزش پودماني براي ايجاد شغل آموزش داده مي شوند.
براي آموزش تخصصي جوانان مستعد در حوزه هاي دانشگاهي نيز آمادگي داريم دوره هاي كارداني و كارشناسي برگزار نماييم.ضمن آنكه در اين طرح زنجيره كامل اشتغال ديده شده كه با همكاري معاونت امداد و سازمان اقتصادي تكميل خواهد شد.
 
آموزش ها در مركز آموزش بر چه مبنايي انجام مي شود و اصولاً از چه روش هايي براي آموزش استفاده مي كنيد؟

با توجه به گستردگي آستان قدس رضوي و حجم بالاي نيروي انساني، نرم افزار آموزشي براي كاركنان طراحي شده كه ظرفيت پوشش 17 هزار نفر را دارد. در اين نرم افزار بر اساس رسته، رشته، عنوان و رده هاي شغلي، آموزش هاي ويژه اي را تعريف كرده ايم كه 80 درصد پيشرفت داشته و به تدريج تكميل مي شود.
با توجه به دستورالعمل ها و برنامه هاي آموزشي، براي هر فرد 900 ساعت آموزشي در نظر گرفته شده كه 600 ساعت آموزش تخصصي و 300 ساعت آموزش عمومي را شامل مي شود. هر كارمند بايد اين ساعات آموزشي را در طي دوره خدمت خود گذرانده باشد. ضمانت اجراي ساعات آموزشي هم، ارتقا و تبديل وضعيت است به اين منوال كه يكي از الزامات ارتقاي شغلي و تبديل وضعيت استخدامي گذراندن دوره هاي آموزشي خواهد بود.
در نرم افزار آموزشي هوشمندي كه تهيه شده است هر فرد با كدهاي شخصي مي تواند ساعات آموزشي گذرانده شده و نيازهاي آموزشي اش را ببيند و در دوره هاي شش ماهه آموزشي شركت كند.
بعد از اجراي موفق اين نرم افزار براي حجم تعيين شده آمادگي خواهيم داشت اين نرم افزار را براي 75 هزار خادم و بيش از 200 هزار خادم يار آستان قدس رضوي نيز پياده سازي كنيم.
ارتقاي آموزشي در دو بخش آموزش هاي ضمن خدمت و آموزش عالي در نظر گرفته شده و خوشبختانه با توجه به افزايش تأثيرگذاري اين فرايند استقبال همكاران را شاهد هستيم.
در حوزه آموزش ضمن خدمت علاوه بر تأكيد به برگزاري دوره هاي اخلاق رضوي و علوي براي كاركنان، دوره هاي تخصصي براي نيروهاي آستان قدس رضوي مورد توجه بوده است. در دوره هاي جديد آموزش ضمن خدمت با ارائه دروس تخصصي سعي شده است اقدام مفيدي و گام مؤثري براي تأمين نيازهاي اساسي منابع انساني آستان قدس رضوي برداريم.

جايگاه آموزش در آينده سازمان و نيز به كارگيري روش هاي نوين آموزش را چگونه مي بينيد؟

با توجه به پيشرفت روش هاي آموزش، روش هاي نوين آموزشي را در دستور كار قرار داده ايم و براي اولين گام آموزش مجازي بر خط را به صورت آزمايشي در چندين استان برگزار كرده ايم كه نتايجي خوبي داشته است. با توجه به راه اندازي دفاتر نمايندگي آستان قدس رضوي در استان ها، استفاده از اين نوع آموزش ها براي ارتباط مستقيم استاد و شاگردي ضروري است.
وبينارها، سمينارهاي مستقيم و ساير روش هاي آموزشي نوين در مركز آموزش ضمن خدمت به كار گرفته شده و سعي بر اين شده براي اين جلسات آموزشي بهترين اساتيد بكار گرفته شوند. علاوه بر آن گروه هاي علمي در مركز آموزش تعريف شده و اساتيد متعدد و متخصصي براي هر درس در نظر گرفته شده است.
علاوه بر دعوت به همكاري از اساتيد عرصه هاي علمي مختلف از نيروهاي خادم يار علمي در دوره هاي آموزشي استفاده مي شود. اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها كه علاقه مند به خدمت به بارگاه ثامن الحجج(ع) هستند، مي توانند در قالب خادم يار علمي خدمت خود را انجام دهند.

بزرگ ترين و مهم ترين اقداماتي كه در سال 97 مركز آموزش داشته چه بوده است؟

109 دوره كوتاه مدت در قالب 2 هزار و 462 ساعت آموزشي در 9 ماه ابتدايي سال براي كاركنان برگزارشده و 3597 نفر در اين دوره ها شركت كرده اند. در اين مدت 17 دوره آموزش مجازي برگزارشده كه در آن 11 هزار و 34 نفر شركت كرده اند.24 سمينار علمي نيز از ابتداي سال برگزارشده كه 1551 نفر در اين سمينارها حضورداشته اند.
35 دوره آموزشي مشاركتي با بخش هاي مختلف آستان قدس رضوي در قالب 210 ساعت آموزشي برگزارشده كه 2210 نفر در اين دوره ها آموزش ديده اند و 24 دوره آموزشي براي خادم ياران و نيروهاي افتخاري خدام با حضور 7 هزار و 950 نفر برگزارشده است .
همچنين 20 دوره آموزشي به مدت 320 ساعت ويژه بسيجيان حرم مطهر رضوي برگزارشده و 37 هزار نفر ساعت در اين دوره ها شركت كرده اند و از ابتداي امسال تا پايان آذر ماه ، 260 دوره اخلاق اسلامي با حضور 38 هزار نفر برگزارشده است
ارسال نظر:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید