نظام بودجه ریزی عملیاتی بعنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثر بخشی و صرفه اقتصادی در مصرف مورد توجه جدی دولت ها سازمان ها و نهادها در سطوح ملی و محلی بوده است. در این نظام اعتبارات بودجه ای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمان در راستای تولید…
مهندسی ارزش عبارتست از یک روش گروهی ساختار یافته بر اساس عملکرد پروژه که سعی در حل مسائل و کاهش هزینه های زمان سیکل دارد. مهندسی ارزش از طریق اعمال فنون و تکنیکهایی به یک طرح رسمی و فرمان برای کار دست می یابد. با استفاده از این تکنیکها تیم مهندسی…
سرمایه اجتماعی، از آن جا که مکمل سایر منابعی است که تحت کنترل افراد و سازمان ها می باشند، منبع مهمی برای افراد و سازمان به شمار می رود. تأثیر دقیق سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری قابل اندازه‌گیری نیست، زیرا هم سرمایه اجتماعی عوامل و متغیرهای بسیاری را…
استفاده از روش های تامین مالی نوین در توسعه موقوفات و توان بالقوه ی بخش وقف برای بهبود رفاه جامعه راهی متناسب با تحول اوضاع زمان و مکان در حال حاضر می باشد.یکی از روش های تامین مالی و تامین سرمایه مشارکت دادن سرمایه گذاران از طریق انتشار اوراق وقفی…
در این پژوهش که از نوع توصیفی است، از آزمونهای تیپ شخصیتی (راتوس) استرس شغلی (اسیپو )وسلامت روان (GHQ) برروی 80 نفر از منابع انسانی تولیدی رضا نخ که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند اجرا گردید و داده ها نیز به روش همبستگی پیرسون و…
هدف از نگارش این مقاله ارتقای کیفی شغلی کارکنان در سازمان‌ها می باشد. لذا ارزیابی کننده باید مسائل و مشکلات کارمندان را مشخص کرده و دست به اجرای اقدامات اصلاحی زده تا نیروی انسانی در سازمان‌ها شکوفا شوند.