توسعه و خدمت رضوی،معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
حوزه دستورالعمل‌های اجرایی
معاونت اداری و پشتیبانی 80
معاونت اماکن‌متبرکه و امورزائرین 101
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی 67
معاونت امور حقوقی و موقوفات 26
معاونت املاک و اراضی 77
معاونت فنی و عمران موقوفات 12
مدیریت‌ها و دفاتر ستادی 49
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 22
مجمــــــوع 434
 
معاونت اداری و پشتیبانی
معاونت اماکن‌متبرکه وامور‌زائرین
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی
معاونت امور حقوقی و موقوفات
معاونت املاک و اراضی
معاونت فنی و عمران‌موقوفات
مدیریت‌ها و دفاتر ستادی
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
تعداد مستندات: 80
رديف نام مدرك كد مدرك واحد مورد استفاده
1دستور العمل فرایند امور ممیزی و کارشناسی120200اداره ممیزی و کارشناسی طرح ها و قراردادها
2تهیه و تنظیم بخشنامة بودجه75100اداره بودجه
3تهیه و تنظیم فرمها و جمع‌آوری نیازها در قالب فرمهای هزینه و درآمد 75101اداره بودجه
4تهیه و تنظیم بودجه75102اداره بودجه
5صدور اسناد حسابداری75125اداره حسابداری
6رسیدگی به حسابهای واحدها و دفاتر نمایندگی، ارسال کسورات و استرداد وجوه75126اداره حسابداری
7رسیدگی، کنترل و رفع مغایرت حسابهای بانکی و حساب فیمابین شرکتها و موسسات وابسته75127اداره حسابداری
8تحویل و ارسال چکهای صادره75128اداره حسابداری
9تهیة گزارشات دفترداری و تأیید سوابق خدمتی کارکنان75129اداره حسابداری
10تفکیک ضمائم اسناد75130اداره حسابداری
11بررسی و ثبت درآمدهای پیگیری وصول مطالبات تهیه و ارائه گزارشات درآمد75137اداره حسابداری
12حسابداری هزینه و نظارت و گزارش‌دهی بر عملکرد بودجه75138اداره حسابداری
13ایجادو انتقال و تأمین اعتبارات75148اداره حسابداری
14بخش صندوق75149اداره حسابداری
15تهیه و تنظیم لیستهای حقوق و بیمة تأمین اجتماعی75161اداره حسابداری
16صدور اسناد هزینه و پرداخت مساعدة حقوق75162اداره حسابداری
17معرفی کارکنان به بانکها و شرکت تعاونی مصرف و تسویه حساب مالی با کارکنان در هنگام قطع رابطه75163اداره حسابداری
18بایگانی اسناد75164اداره حسابداری
19صندوق قرض الحسنه کارکنان75166اداره حسابداری
20تنظیم احکام مأموریت75238اداره کارگزینی و رفاه
21نحوة صدور احکام مرخصی75239اداره کارگزینی و رفاه
22امور دادگاهی و ارجاع پرونده به هیأت تخلفات و هیأت تجدیدنظر75241اداره کارگزینی و رفاه
23فرآیند امور بازنشستگی کارکنان مشمول بیمة تأمین اجتماعی75242اداره کارگزینی و رفاه
24فرآیند امور بیمه کارکنان و بازنشستگان75243اداره کارگزینی و رفاه
25فرآیند صدور احکام پاداشهای پایان خدمت75245اداره کارگزینی و رفاه
26استفاده از بیمه عمر75249اداره کارگزینی و رفاه
27مراحل استخدام و انتصابات75250اداره کارگزینی و رفاه
28انجام امور سیستم رایانه75251اداره کارگزینی و رفاه
29صدور احکام خدمه75252اداره کارگزینی و رفاه
30رسیدگی به تخلفات خدام75253اداره کارگزینی و رفاه
31تشکیل جلسات هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات خدمه75254اداره کارگزینی و رفاه
32استفاده از تسهیلات رفاهی کارکنان75258اداره کارگزینی و رفاه
33انجام امور پرسنل بازنشستگان و وظیفه بگیران وراث که از محل اعتبارات سازمان مرکزی آستان قدس رضوی حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث دریافت می نمایند.75260اداره کارگزینی و رفاه
34نحوه تشکیل جلسات و امور دبیرخانه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آستان قدس رضوی75261اداره کارگزینی و رفاه
35 بایگانی اداره کارگزینی75262اداره کارگزینی و رفاه
36دستورالعمل اجرا و ابلاغ رای کمیسیون تطبیق آئین نامه خدمت در اماکن متبرکه75263اداره کارگزینی و رفاه
37دستورالعمل تنظیم احکام حقوقی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری75264اداره کارگزینی و رفاه
38دستورالعمل خرید جزئی (کالا - خدمات)75269اداره تدارکات و خدمات
39دستورالعمل خرید متوسط (کالا- خدمات)75270اداره تدارکات و خدمات
40دستورالعمل اجرائی مناقصات75272اداره تدارکات و خدمات
41دستورالعمل اجرائی تنظیم قراداد75273اداره تدارکات و خدمات
42دریافت تنخواه75281اداره تدارکات و خدمات
43دستورالعمل صدور چک و ثبت اسناد در رایانه اداره تدارکات، خدمات و نقیله75282اداره تدارکات و خدمات
44تنظیم سند هزینة ادارة تدارکات و امور خدمات75283اداره تدارکات و خدمات
45صدور سند حسابداری اداره تدارکات و امور خدمات و نقلیه75285اداره تدارکات و خدمات
46دستورالعمل پیش‌بینی اعتبارات اداره تدارکات و امور خدمات و نقلیه آستان قدس رضوی75287اداره تدارکات و خدمات
47درخواست دسته چک از بانک75288اداره تدارکات و خدمات
48دستورالعمل امور مخابراتی75290اداره تدارکات و خدمات
49دستورالعمل امور نقلیه75291اداره تدارکات و خدمات
50کنترل اموال75306اداره اموال و انبارها
51تحویل و تحوّل اموال بین جمعداران و کالاهای مازاد بر نیاز بین ادارات75308اداره اموال و انبارها
52انتقال اسناد وسائط نقلیه75309اداره اموال و انبارها
53ثبت اقلام جمعداری اسناد هزینه سایر حوزه‌ها و معاونتها75310اداره اموال و انبارها
54برگشت کالاهای مازاد بر نیاز به انبار75314اداره اموال و انبارها
55صدور رسید انبار75315اداره اموال و انبارها
56صدور حواله انبار75316اداره اموال و انبارها
57انبارگردانی75317اداره اموال و انبارها
58کمیسیون تحویل ماده 34 آئین نامه معاملات75318اداره اموال و انبارها
59فروش کالاهای مازاد بر نیاز و برگشتی به انبار75319اداره اموال و انبارها
60دستورالعمل نحوه تحویل البسه به کارکنان و خدمه75320اداره اموال و انبارها
61نحوة برگزاری سمینارهای علمی و آموزشی75326مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
62دستورالعمل نحوة برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی کارکنان سازمان75327مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
63نحوة برگزاری دوره‌‌های کوتاه مدت آموزشی ویژة خدمه و نیروهای افتخاری حوزه اماکن متبرکه75328مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
64اجرایی انتشارات (نوشتاری)75330مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
65اجرایی انتشارات (دیداری و شنیداری)75331مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
66دستور العمل نحوه برگزاری برنامه اوقات فراغت75332مدیریت مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
67نحوه برگزاری همایش های خانواده رضوی75333مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
68خدمات پشتیبانی سخت افزار75338مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
69ارائة خدمات توسعة سخت افزار و شبکه75339مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
70دستورالعمل تولید / خرید نرم‌افزار75340مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
71ارائه خدمات توسعة نرم افزار75341مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
72ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار75342مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
73ارائه خدمات پشتیبانی سیستم گردش مکاتبات بدون کاغذ75343مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
74پشتیبانی و نگهداری شبکه75344مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
75توسعة شبکه75345مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
76دستورالعمل تخصیص فضای ذخیره سازی اطلاعات75346مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
77ارسال مراسلات توسط دبیرخانه نامه های صادره و مرخصیهای حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی75366دبیرخانه معاونت توسعه
78انجام ارسال مراسلات توسط دبیرخانه نامه های وارده و پیگیری نامه های حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی75367دبیرخانه معاونت توسعه
79انجام امور بایگانی75368دبیرخانه معاونت توسعه
80نحوه تحویل و ارسال نامه ها و تنظیم برنامه های معاونت75369دبیرخانه معاونت توسعه