توسعه و خدمت رضوی،معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
حوزه روش‌های اجرایی و نظام‌نامه
معاونت اداری و پشتیبانی 14
معاونت اماکن‌متبرکه و امورزائرین 15
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی 14
معاونت املاک و اراضی 15
معاونت فنی و عمران موقوفات 15
معاونت امور حقوقی و موقوفات 0
مدیریت‌ها و دفاتر ستادی 14
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 14
مجمــــــوع 101
معاونت اداری و پشتیبانی
معاونت اماکن‌متبرکه وامور‌زائرین
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی
معاونت املاک و اراضی
معاونت فنی و عمران‌موقوفات
معاونت امور حقوقی وموقوفات
مدیریت‌ها و دفاتر ستادی
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
تعداد مستندات: 14
رديف نام مدرك كد مدرك واحد مورد استفاده
1نظامنامه مدیریت کیفیت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ن-42200معاونت اداری و پشتیبانی
2کنترل اسناد و مدارکر-42300معاونت اداری و پشتیبانی
3کنترل سوابقر-42400معاونت اداری و پشتیبانی
4طرح ریزی کیفیتر-54200معاونت اداری و پشتیبانی
5بازنگری مدیریتر-56000معاونت اداری و پشتیبانی
6فراهم کردن منایع (شایستگی ،آگاهی و آموزش )ر-62200معاونت اداری و پشتیبانی
7خریدر-74000معاونت اداری و پشتیبانی
8روش اجرایی محافظت از کالا و مستندات ر-75500معاونت اداری و پشتیبانی
9ممیزی داخلی کیفیتر-82200معاونت اداری و پشتیبانی
10پایش و اندازه گیری فرایندها ر-82300معاونت اداری و پشتیبانی
11پــایش واندازه گیــــری محصــــول (خدمت)ر-82400معاونت اداری و پشتیبانی
12کنترل محصول نامنطبقر-83000معاونت اداری و پشتیبانی
13اقدامات اصلاحیر-85200معاونت اداری و پشتیبانی
14اقدامات پیشگیرانهر-85300معاونت اداری و پشتیبانی