توسعه و خدمت رضوی،معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
تعداد مستندات: 55
رديف نام مدرك كد مدرك واحد مورد استفاده
1نظامنامه مهندسی ارزش -معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
2آیین نامه به کارگیری نیروهای کارشناسی موقتآ 194معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
3آئین‌نامة نحوة حضور مؤسسات آستان قدس رضوی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجیآ 199معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
4 آيين نامه احداث باغات پسته در اراضي مزروعيآ 216معاونت املاک و اراضی
5آیین نامه خدمت خادمیاران و خادمان علمی در آستان قدس رضوی و فعالیت های مرتبطآ 217معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
6آیین نامه تركيب و شرح وظايف كميته فرهنگي نمايندگي هاي استانيآ 218سازمان فرهنگی
7آیین نامه بهره برداری از زائر شهر و زائر سرای رضویآ 221موسسه موقوفه خدمات زائر رضوی
8آيين نامه اصلاحي تعيين ضوابط شمول و نحوه و ميزان وصول حقوق ناشي از تغيير در نوع بهره برداري مورداجاره مستاجرينآ-219_ممعاونت املاک و اراضی
9آيين نامه مديريت تعارض منافعآ-226-ممعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
10آيين نامه شفافيت اطلاعاتآ-227-ممعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
11آیین نامه خدمت در اماکن متبرکه آستان قدس رضویش 100معاونت اماکن متبرکه وامور زائرین
12شیوه اجرایی مرخصی های پرسنل سازمان مرکزی و موسسات فرهنگی - اجتماعی تابعه و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداختش 101معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
13روش اجرایی موافقت نامه پیمان مدیریت ش 102معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
14شیوه اجرایی تنظیم صورتجلسه اداریش 103مدیریت ها و دفاتر ستادی
15شیوه اجرایی نحوه ماموریت و انتقال نیروی انسانیش 104معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
16شیوه اجرایی تهیه و تنظیم بخشنامه های اداریش 106معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
17شیوه اجرایی نحوه بکارگیری نیروهای مشمول وظیفهش 112معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
18شیوه اجرایی انجام مصاحبه استخدامی جذب و بکارگیری نیروی انسانیش 113معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
19ضوابط طراحی ساختار سازمانی در سازمان مرکزی آستان قدس رضوی و موسسات تابعه و مشمول نظام هماهنگ پرداخت ش 115معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
20آئین نامه جدید رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آستان قدس رضوی ش 117معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
21آیین نامه اجرایی تسهیلات رفاهی کارکنانش 118معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
22آئین نامه بررسی و ارزشیابی اسناد و مدارک و امحاء اوراق زائد سازمان مرکزی و موسسات وابسته آستان قدس رضوی ش 120معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
23شیوه نامه اجرایی تامین البسه کارکنان سازمان مرکزیش 123معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
24آئین نامه معاملات آستان قدس رضویش 127معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
25شیوه اجرایی مدیریت بحران در سازمان (حوادث طبیعی و غیرطبیعی)ش 128مدیریت ها و دفاتر ستادی
26شیوه نامه اجرایی نظام بررسی پیشنهاداتش 129معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
27شیوه اجرایی کمیته بررسی، اصلاح و بهینه سازی فرم هاش 131معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
28شیوه اجرایی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان و کارشناسان و روسای ادارات و مدیرانش 134معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
29شیوه اجرایی پیگیری مکاتبات در معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانیش 136معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
30شیوه نامه تهیه گزارشات در قالب Power Point و تهیه اسکنش 137معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
31آئین نامه تشکیل شورای اداری و استخدامی آستان قدس رضویش 142معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
32آئین نامه اجرایی طرحهای پژوهشی در سازمان مرکزی آستان قدس رضویش 144معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
33روش اجرایی برق دار کردن چاه های آستان قدس رضویش 145معاونت املاک و اراضی
34شیوه نامه اجرایی تخصیص فضای فیزیکی متناسب با پست سازمانی و جریان انجام کار در آستان قدس رضوی ش 149معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
35نظام استخدامی و تامین نیروی انسانیش 151معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
36شیوه نامه حقوق دسترسی به اطلاعات و شبکهش 161معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
37شیوه نامه تخصیص اینترنتش 162معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
38شیوه اجرایی استفاده کارکنان سازمان مرکزی از اماکن ورزشی موسسه تربیت بدنیش 170معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
39شیوه نامه ارزیابی عملکرد و انتخاب پایشگرانش 171معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
40شیوه نامه تهیه شناسنامه پروژه هاش 174معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
41آئین نامه انتصاب از مسیر ارتقاء شغلیش 177معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
42آئین نامه اجرایی جمعداری، نگهداری و کنترل اموالش 179معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
43روش اجرایی تشکیل و اداره جلسات شورای اداری و استخدامیش 184معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
44نظام نامه جذب مشمولین وظیفهش 185 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی/ هسته مرکزی گزینش
45روش اجرایی نحوه بازخرید مرخصی کارکنانش 186معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
46آئین نامه اجرایی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان مامور به خدمت از دولتش 187معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
47نظام نامه کمیته اجرایی نظام هماهنگ پرداخت حقوق و طرح طبقه بندی مشاغلش 188معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
48آئین نامه اجرایی آموزش کارکنانش 189معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
49روش اجرایی کمک های رفاهی آستان قدس رضوی به کارکنانش 191معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
50آئین نامه طرح طبقه بندی مشاغلش 192معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
51ضوابط اجرایی ارزیابی ارتقاء رتبه کارکنانش 193معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
52آیین نامه جذب و تأمین خادمیارانش 211معاونت اداری و پشتیبانی
53آیین نامه نحوه گزینش داوطلبان خادمیاری در استان هاش 212معاونت اداری و پشتیبانی
54آیین نامه مراحل سازماندهی و فعال سازی خادمیاران در نمایندگی های استانی آستان قدس رضویش 213معاونت اداری و پشتیبانی
55آیین نامه تهیه پیوست های فرهنگی و اجتماعی پروژه ها، طرح ها و فعالیت های آستان قدس رضویش 214معاونت اداری و پشتیبانی
12>>>
تعداد بازديد اين صفحه: 8134